Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νεολαία/Διεθνής δράση >
Δομή Νεολαίας

Συνέδριο Νεολαίας.
Όλα τα μέλη της Νεολαίας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο της, το οποίο συζητεί την πολιτική, εκλέγει το όργανο διοίκησης (Γραμματεία), εγκρίνει τα πεπραγμένα του και το απαλλάσσει για την οικονομική χρήση. Το Συνέδριο Νεολαίας πραγματοποιείται μια φορά κάθε χρόνο και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας που διαπιστώνονται από το όργανο διοίκησης και αποφασίζεται από το Δ.Σ., μπορεί να παραταθεί η θητεία του για έξι (6) επιπλέον μήνες.

Γραμματεία.
Το όργανο διοίκησης της Νεολαίας είναι η Γραμματεία. Η Γραμματεία είναι εννέα-μελής και αποτελείται από τον Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Διευθυντή, τον Ταμία και τα μέλη.

Επιτροπές, ομάδες εργασίας.
Η Γραμματεία μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας για οργανωτικά θέματα, θεματικές ή άλλες ad hoc δράσεις.

Περιφερειακή διάρθρωση.
Η Νεολαία Ευρωπαϊκή Έκφραση μπορεί και οφείλει να αναπτύξει περιφερειακές οργανώσεις επί τη βάσει του σχετικού άρθρου του Καταστατικού. Αυτές συνδέονται η καθεμία με την αντίστοιχη περιφερειακή οργάνωση του Ομίλου εφόσον υπάρχει ή μεταγενέστερα δημιουργηθεί στην περιοχή, κατά τον ίδιο τρόπο και αναλογικά όπως η Νεολαία με τον Όμιλο προβλέπεται και ρυθμίζεται στο παρόν κείμενο.

Θέματα οργάνωσης.
Η Νεολαία τηρεί τα δικά της βιβλία μελών, αλληλογραφίας, πρακτικών Συνεδρίου Νεολαίας και Γραμματείας, διατηρεί σε καλή κατάσταση τα αρχεία της Ευρωπαϊκής Έκφρασης που έχουν σχέση με τη δράση και τις εκπροσωπήσεις της ως οργάνωση Νεολαίας, τα οποία της έχει εμπιστευθεί ο Όμιλος και που αποτελούν και την ιστορία της. Διαθέτει δικό της χώρο εφόσον αυτό είναι δυνατόν και δική της οργάνωση. Μπορεί να προσλάβει υπαλλήλους, να υποβάλλει προτάσεις για προγράμματα και να κάνει οτιδήποτε από οργανωτικής πλευράς προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του Καταστατικού του Ομίλου και του Καταστατικού - Κανονισμού της Νεολαίας μέσα στα όρια που καθορίζουν τα κείμενα αυτά και τηρουμένων βέβαια με αυστηρότητα και διαφάνεια των διατάξεων του άρθρου 8 για τα οικονομικά θέματα.

!! Ο Όμιλος ως οργάνωση νεολαίας.
Η δημιουργία της Νεολαίας Ευρωπαϊκή Έκφραση δεν σημαίνει ότι ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση δεν είναι και οργάνωση Νεολαίας, ούτε ότι παύει να προσφέρει υπηρεσίες και να εργάζεται στον χώρο της νεότητας, όπως αυτά ρητώς περιλαμβάνονται στο Καταστατικό του. Καθώς, αφενός διαθέτει αυτοτελή οργάνωση νεολαίας στους κόλπους του, αφετέρου από τη φυσιογνωμία του, εκτός των υπηρεσιών που προσφέρει στον χώρο της νεότητας, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον αναντικατάστατο ρόλο της νεολαίας για την προώθηση και επίτευξη των ιδανικών, των ιδεών και των στόχων του.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr