Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος του ΅ε κωδικό ΟΠΣ 5048455, προσκαλούνται οι ενδιαφερό΅ενοι οικονο΅ικοί ?ορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισ΅ού 10.000.00 e πλέον Φ.Π.Α. και 12.400.00 e περιλα΅?ανο΅ένου Φ.Π.Α., ΅ε ελεύθερη συ΅πλήρωση τι΅ολογίου, στο συνη΅΅ένο υπόδειγ΅α προσφοράς :


Κατά τη σύνταξη της προσφοράς, ?α πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :
- Η προσφορά υποβάλλεται για την εκτι΅ώ΅ενη τι΅ή ανά είδος/διαιρετή υπηρεσία για την οποία
ενδιαφέρεστε,
-Η παράδοση/παροχή υπηρεσίας αφορά στην διεύθυνση Σ. Χάου 1 & Α΅βρακίας, Σεπόλια,
-Οι τι΅ές της προσφοράς είναι δεσ΅ευτικές για τον Ανάδοχο για δύο (2) ΅ήνες από τη λήξη κατάθεσης
της προσφοράς,
-Οι προσφερό΅ενες τι΅ές παρα΅ένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύ΅βασης και αποκλείεται
οποιαδήποτε αναθεώρηση τι΅ών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οκτώ (8) εργάσι΅ες η΅έρες από την δη΅οσίευση, δηλ. ΅έχρι :
Δευτέρα, 26– 04– 2021 και ώρα 16:30

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28.04.21

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr