Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ - 2/9/2020

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ στο πλαίσιο της Δράσης, ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032873 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020, προκηρύσσει και ζητά να προσλάβει Νοσηλευτή.

Έναρξη εργασίας: άμεσα

Τόπος Εργασίας: Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ευρωπαϊκής Έκφρασης στην Κυψέλη

Αποστολή βιογραφικών & συνοδευτικής επιστολής έως 7/9/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekfrasi@ekfrasi.gr

Θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν σε συνέντευξη μέχρι και 8/9/2020 μόνο όσοι βάσει βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής αξιολογηθούν θετικά. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί πρέπει να προσκομίςει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: η λήψη ιατρικού ιστορικού, στη βάση των ατομικών ιατρικών φακέλων των ωφελούμενων της δομής, κατάρτιση ατομικού προγράμματος ιατρικής φροντίδας, στο οποίο θα πρέπει να σημειώνονται τα απαραίτητα εμβόλια που θα πρέπει να κάνει το κάθε παιδί και ο χρόνος εμβολιασμού του, η φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως απαιτείται να ακολουθήσει ένα παιδί, ιδιαίτερα εάν πάσχει από χρόνιες ή σοβαρές παθήσεις, η παροχή πρώτων βοηθειών, η παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια μονάδα ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω της κατάστασης της υγείας του, η καταγραφή των ελλείψεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα πρώτων βοηθειών ή που είναι απαραίτητα για την αγωγή του κάθε ωφελούμενου παιδιού, καθώς και αναλώσιμων υλικών πρώτων βοηθειών.

Επιθυμητά προσόντα:

• Πτυχίο ή δίπλωμα νοσηλευτικής

• 'Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή

• Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών

• Προϋπηρεσία 2 ετών

• Γνώση της αγγλικής,

• Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Το ΕΚΠΕΘΕ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή της τήρησης της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. ΤΑΜΕ-ΤΕΑ 2014-2020. Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν αυστηρά απόρρητες και θα τηρηθούν στο αρχείο του ΕΚΠΕΘΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου .Τυχόν νέες ανάγκες προσωπικού που θα προκύψουν κατά αυτήν την περίοδο, θα καλύπτονται από υποψηφίους που θα συμμετέχουν στην παρούσα προκήρυξη.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Για το ΕΚΠΕΘΕ

Γουγάς Ανδρέας

Διαχειριστής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr