Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΦΑΡΣΙ - 2/12/2020

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

στο πλαίσιο των Δράσεων «Επιχορήγηση του Ν.Π. Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ευρωπαϊκής Έκφρασης ΙΝΟΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5048455, & «Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032873

από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020, προκηρύσσει και ζητά να προσλάβει διερμηνείς φαρσί-νταρί.

Έναρξη εργασίας: ¶μεσα

Τόπος Εργασίας:

-Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΙΝΟΗ, Αθήνα, Πλατεία Αμερικής

-Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Κυψέλη, Αθήνα

Αποστολή βιογραφικών & συνοδευτικής επιστολής έως 6/12/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekfrasi@ekfrasi.gr

Θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν σε συνέντευξη μέχρι και μόνο όσοι βάσει βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής αξιολογηθούν θετικά. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί πρέπει να προσκομίςει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου-άδειας διαμονής

2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: ηδιερμηνεία και διευκόλυνση της επικοινωνίας , σε γλώσσα, προφορική ή/και γραπτή και η συνδρομή του σε όλες τις διαδικασίες όπου είναι απαραίτητη η παρουσία του για την επικοινωνία του προσωπικού με τους φιλοξενούμενους της δομής, η δέσμευση να τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας, να λειτουργεί ως οικείο πρόσωπο στη φάση της υποδοχής και της διαδικασίας ένταξης και ως αγωγός ώστε η εκτίμηση των πληροφοριών και των στοχευόμενων δράσεων για τους ανήλικους να έχουν την ακρίβεια και τη σωστή αξιολόγηση, να παρέχει τις υπηρεσίες διερμηνείας οπουδήποτε κριθεί απαραίτητο. Επίσης συνοδείες και όλες οι διοικητικές εργασίες που αντιστοιχούν στη θέση.

Επιθυμητά προσόντα:

• Αριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας (Γραπτή και Προφορική).

• Αριστη γνώση Φαρσί-Νταρί (Γραπτή και Προφορική).

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτος σε συναφή αντικείμενο

 

Το ΕΚΠΕΘΕ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή της τήρησης της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. ΤΑΜΕ-ΤΕΑ 2014-2020. Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν αυστηρά απόρρητες και θα τηρηθούν στο αρχείο του ΕΚΠΕΘΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου .Τυχόν νέες ανάγκες προσωπικού που θα προκύψουν κατά αυτήν την περίοδο, θα καλύπτονται από υποψηφίους που θα συμμετέχουν στην παρούσα προκήρυξη.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Για το ΕΚΠΕΘΕ

Γουγάς Ανδρέας

Διαχειριστής

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr