Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» - 2/11/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΕΣΤΙΑ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη«ΕΣΤΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην περιοχή Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού ¶ξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Περιοχή παρέμβασης: Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Στόχος του Σχεδίου Δράσης: Το Σχέδιο Δράσης ΕΣΤΙΑ αποσκοπεί να εντάξει στην αγορά εργασίας 80 ανέργους στην περιοχή Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου Ανεργίας, προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του τριτογενούς τομέα. Ειδικότερα, στόχος είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση των ανέργων, που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών), θα διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων, αφορούν :

-Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική ένταξη και την προώθηση απασχόληση

-Επιδοτούμενη Επαγγελματική κατάρτιση

-Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταιρών, οργανισμών, επιχειρήσεων και επωφελούμενων

-Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων

-Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας

Αποτελέσματα Σχεδίου Δράσης:

-15 ωφελούμενοι-ες θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση στους τομείς του λιανεμπορίου, επισιτιστικών υπηρεσιών και κατασκευών

-20 ωφελούμενοι-ες θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις στους τομείς του λιανεμπορίου, επισιτιστικών υπηρεσιών και κατασκευών, logistics

-20 ωφελούμενοι-ες θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα στους τομείς του λιανεμπορίου, επισιτιστικών υπηρεσιών και κατασκευών, logistics

-Θα δημιουργηθούν δύο Κοινωνικές Επιχειρήσεις στους τομείς παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών και μικρών κατασκευών με συνολικά 25 ωφελούμενους

-Θα καταρτιστούν 80 ωφελούμενοι σε ένα από 4 διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης του προγράμματος, λαμβάνοντας το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης

Ωφελούμενοι /ες του προγράμματος είναι άνεργοι και άνεργες που προέρχονται από τις κάτωθι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες:

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ¶ΝΕΡΓΟΙ 45-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

25

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

15

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

20

¶ΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ/ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ

20

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΣΤΙΑ»:

ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Συντονιστής), ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ, η EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, η ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ "Η ΕΝΟΤΗΤΑ", ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε., η ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας,

β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή των Δήμων Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη

γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ευάλωτων ομάδων:

I. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών

II. Γυναίκα Αρχηγός μονογονεϊκων οικογενειών

Στην κατηγορία αυτή νοούνται οι γυναίκες που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες και τα οποία μπορούν να έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο τέκνο, εξαρτώμενο από αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

III. Μετανάστες

Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς «οικονομικής μετανάστευσης». Η έννοια του οικονομικού μετανάστη περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική Επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κρατών μελών. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.

IV.¶τομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια

Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ΄ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).

Αιτήσεις συμμετοχής & Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτηση τους και τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά από 26/10/12έως 15/11/12, στο Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας - Α. Ι. Ρέντη", Μπαλτατζή 32 - Α. Ι. Ρέντης (ισόγειο)

1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής

2. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ

3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

4. Βεβαίωση τόπου διαμονής

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος της εφορίας

7. ¶δεια παραμονής για μετνάστες / στριες

8. Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών/ξένων γλωσσών

9. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας - Α. Ι. Ρέντη" - Μπαλτατζή 32 - Α. Ι. Ρέντης (ισόγειο) - τηλ. 2104823436

Ώρες 09:00 - 14:00 Υπεύθυνη κα Αλέκα Αναστασίου

EEO GROUP - Αγ. Κωνσταντίνου 74Α – Ηλιούπολη τηλ. 210 9769560

Ώρες 09:00 - 14:00 Υπεύθυνη κα Δήμητρα Αλειφέρη

ΚΕΚ ΑΚΜΗ Α.Ε. - Λ. Βουλιαγμένης 337-Ηλιούπολη – τηλ. 210 9769551

Ώρες 09:00 - 14:00 Υπεύθυνος κος Αθανάσιος Κόκκινος

http://www.topeko-estia.gr/

Γραφείο Τύπου ΕΣΤΙΑ

ΕΚΠΕΘΕ: Ομήρου 54, τηλ. 210-3643224, φαξ 210-3646953, ekfrasi@ekfrasi.gr

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, Fax: 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr