Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ - 21/11/2012

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Περιοχή Παρέμβασης

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας,

β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ευάλωτων ομάδων:

I. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών

II. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια

Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ΄ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).

III. Παλιννοστούντες / Βορειοηπειρώτες

Τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως από την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική χώρα).

Αιτήσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτηση τους και τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά από 18/11/12έως 30/11/12, στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας,, Στρατηγού Νικολάου Ρόκα, Μάνδρα, Τηλ. 213 2014942, Υπεύθυνη κα Νοδάρα Έλενα

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής

2. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ

3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου.

4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση.

6. Παραπεμπτικό από το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης / Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που είναι εγγεγραμμένοι.

7. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).

8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης. (εάν υπάρχουν)

9. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας οικονομικού έτους 2011

10. Άδεια παραμονής για μετανάστες / στριες

Στόχος του Σχεδίου Δράσης

Το Σχέδιο Δράσης «ΚΙΘΑΙΡΩΝ» αποσκοπεί να εντάξει στην αγορά εργασίας 80 ανέργους στην περιοχή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου Ανεργίας, προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Στόχος της Α.Σ. «ΚΙΘΑΙΡΩΝ» είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία καθώς και την ενδυνάμωση των 80 ωφελουμένων που πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών), θα διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης

v Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων (ατομικές συνεδρίες, οικογενειακή συμβουλευτική, ατομικές συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού, διασύνδεση ωφελουμένων και επιχειρήσεων, νομική υποστήριξη οικογενειών ωφελουμένων κλπ)

v Επιδοτούμενη Επαγγελματική κατάρτιση

v Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταιρών, οργανισμών, επιχειρήσεων και επωφελούμενων

v Πληροφόρηση και επαγγελματικός προσανατολισμός

v Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων

Αποτελέσματα Σχεδίου Δράσης

ü 50 άτομα θα προωθηθούν σε θέσεις εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής της Δυτικής Αττικής Θ του Θριασίου

ü15 άτομα θα ιδρύσουν ατομικές ή και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ü15 άτομα θα συστήσουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το Ν.4019/2012

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΙΘΑΙΡΩΝ»:

ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Συντονιστής), ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΙΑΣ, η EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η ΕΝΩΣΗ- «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΞ», η ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΙΑΣ, Στρατηγού Νικολάου Ρόκα, Μάνδρα, τηλ. 213 2014942, Ώρες 09:00 - 14:00, Υπεύθυνη κα Έλενα Νοδάρα

EEO GROUP - Αγ. Κωνσταντίνου 74Α – Ηλιούπολη τηλ. 210 9769560

Ώρες 09:00 - 14:00 Υπεύθυνη κα Δήμητρα Αλειφέρη

ΚΕΚ ΑΚΜΗ Α.Ε. - Λ. Βουλιαγμένης 337-Ηλιούπολη – τηλ. 210 9769551

Ώρες 09:00 - 14:00 Υπεύθυνος κος Αθανάσιος Κόκκινος

Γραφείο Τύπου ΚΙΘΑΙΡΩΝ

ΕΚΠΕΘΕ: Ομήρου 54, Κολωνάκι, τηλ. 210-3643224, φαξ 210-3646953, ekfrasi@ekfrasi.gr, Ώρες 09:00 - 14:00 Υπεύθυνη κα Κατερίνα Ανδρωνά

Για να δείτε την αφίσα πατήστε εδώ

Για νά δείτε το φυλλάδιο πατήστε εδώ

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, Fax: 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr