Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 1/11/2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ

               

Ομήρου 54, 106 72, Αθήνα, τηλ: 210-3643223/4,  φαξ: 210-3646953

e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr         http: //www.ekfrasi.gr

           

                                                                                                                                                Αθήνα, 1/11/2013

                                                                                                                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ  8 & 9

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του Νομού Ευβοίας»

 

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του Νομού Ευβοίας»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ενδιαφερόμενους/ες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή προσφορών για την υλοποίηση των παραπάνω Δράσεων οι οποίες είναι

ΔΡΑΣΗ 8  με τίτλο «Xρηματοδοτικά εργαλεία, νέες τεχνολογίες  και μέθοδοι αξιοποίησης τους στην επιχειρηματική δράση»

ΔΡΑΣΗ 9  με τίτλο «Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα»

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν

α) Σχεδιασμό εισηγήσεων και προετοιμασία περιεχομένου Θεματικού Εργαστηρίου και

 β) Δαπάνες οργάνωσης θεματικών εργαστηρίων (υλικό θεματικού εργαστηρίου, προετοιμασία χώρων υλοποίησης, διάθεση εποπτικών μέσων, δημοσιότητα,) για κάθε μία δράση χωριστά

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για την (α) υπηρεσία, είτε για τη (β) είτε και για τις δύο υπηρεσίες μαζί.

Περιοχή Παρέμβασης

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αμοιβή υπηρεσίας

Η μέγιστη προβλεπόμενη αμοιβή για την (α) υπηρεσία είναι  εξακόσια πενήντα ευρώ  (650,00) ευρώ και για τη (β) υπηρεσία οκτακόσια εξήντα πέντε (865,00) ευρώ επιπλέον ΦΠΑ.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες, φυσικά και νομικά πρόσωπα,  που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Τα Φυσικά Πρόσωπα

α) να έχουν εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

β) Να ασκούν σχετικό επάγγελμα

 

Τα Νομικά  Πρόσωπα

α) Να έχουν  τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης  με τα προσόντα (α) & (β)που ζητούνται με την παρούσα από τα φυσικά πρόσωπα

β) να έχουν συμμετάσχει  με την παρούσα νομική μορφή τους  στην υλοποίηση τουλάχιστος σε ένα παρόμοιο έργο κατά την τελευταία τριετία

 

 

Υποβολή Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά  θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους και τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 24/4/2014, στα γραφεία  της εταιρείας μας,  Ώρες 09:00 - 14:00 Υπεύθυνη  κα  Θεώνη Δριμάλα

 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Φυσικά Πρόσωπα

1.    Βιογραφικό Σημείωμα

2.    Αποδεικτικά Εμπειρίας

3.    Οικονομική Προσφορά

 

Νομικά Πρόσωπα

1.    Βιογραφικά Σημειώματα Στελεχών

2.    Αποδεικτικά Εμπειρίας

3.    Οικονομική Προσφορά

 

 

 

     ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

 

 

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, Fax: 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr