Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 17/4/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ στο πλαίσιο της δράσης ΕπιχορήγησηΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032873,η οποία συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αποστολή του βιογραφικού τους στο email ekfrasi@ekfrasi.gr.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Διοικητικοί υπάλληλοι

Καθήκοντα: Διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων της δομής.

2. Κοινωνικοί Λειτουργοί

Καθήκοντα: Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των ανηλίκων και αναγνώριση περιστατικών.

3. Ψυχολόγοι

Καθήκοντα: Ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων.

4. Παιδαγωγοί

Καθήκοντα: Υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων.

5. Διερμηνείς Αραβικών & Φαρσί-Νταρί

Καθήκοντα: Διερμηνεία και διευκόλυνση της επικοινωνίας

6. Γενικών Καθηκόντων-Φροντιστές

Καθήκοντα: Υποστήριξη των λειτουργιών της δομής και των φιλοξενουμένων της.

Η επιλογή των εθελοντών στη δομή θα πραγματοποιηθεί βάσει διαδικασίας αξιολόγησης των τυπικών και ατομικών τους προσόντων, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΠΕΘΕ. Το ΕΚΠΕΘΕ δεσμεύεται για την τήρηση των διαδικασιών επιλογής εθελοντών, όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό εφαρμογής και λειτουργίας δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Η επιλογή των εθελοντών ακολουθεί παρόμοιες διαδικασίες με αυτή της επιλογής του προσωπικού. Συγκεκριμένα η επιλογή των εθελοντών πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση του ΕΚΠΕΘΕ στην ιστοσελίδα του, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου εργασίας και καθηκόντων και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Επίσης ζητείται η παράθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα πρέπει να υποβληθούν από τους εθελοντές (όπως π.χ. βιογραφικό σημείωμα, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση, ενδεχομένως θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές κλπ). Η αξιολόγηση των εθελοντών διενεργείται από ομάδα διεξαγωγής συνεντεύξεων, η οποία αποτελείται από δύο μέλη, ένα εκ των οποίων κατέχει ιδιαίτερη γνώση σχετικά με θέματα που αφορούν στην συγκεκριμένη θέση εθελοντικής εργασίας. Κάθε εθελοντής αφού επιλεγεί υπογράφει ένα συμφωνητικό εθελοντικής εργασίας όπου αναφέρονται οι υποχρεώσεις του, αλλά και η συμμόρφωση με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής, τον σεβασμό της ελευθερίας, αξιοπρέπειας και των ατομικών δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανήλικων, την εμπιστευτικότητα και τη προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, καθώς και να ορίζεται και ρήτρα απορρήτου.

Σε περίπτωση επιλογής και συνεργασίας οι εθελοντές θα κληθούν να προσκομίσουν:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος(όπου απαιτείται)

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη

Κατερίνα Ανδρωνά

Επιστημονικά Υπεύθυνη

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, Fax: 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr