Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΚΦ 16+

Στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος του θέ΅ατος ΅ε κωδικό ΟΠΣ 5075967, προσκαλούνται οι ενδιαφερό΅ενοι οικονο΅ικοί φορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισ΅ού 5714.29 e πλέον
Φ.Π.Α. και 7085.72 e περιλα΅βανο΅ένου Φ.Π.Α., ΅ε ελεύθερη συ΅πλήρωση τι΅ολογίου, στο συνη΅΅ένο υπόδειγ΅α προσφοράς.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οκτώ (8) εργάσι΅ες η΅έρες από την δη΅οσίευση, δηλ. ΅έχρι :
Τρίτη, 04– 05– 2021 και ώρα 16:30
Οι προσφορές ?α πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση :
Προς : ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν : Επιτροπής ?ιαγωνισ΅ού
Ο΅ήρου 54,
106 72 Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr