Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ

Στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος του θέ΅ατος ΅ε κωδικό ΟΠΣ 5048455, προσκαλούνται οι ενδιαφερό΅ενοι οικονο΅ικοί φορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, (πιν. 2) ενδεικτικού προϋπολογισ΅ού 3288.60 e πλέον Φ.Π.Α. και 4077.86 e περιλα΅βανο΅ένου Φ.Π.Α., ΅ε ελεύθερη συ΅πλήρωση τι΅ολογίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Πέντε (5) εργάσι΅ες η΅έρες από την δη΅οσίευση, δηλ. ΅έχρι : Τετάρτη, 05– 05– 2021 και ώρα 16:30 Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση :

 Προς : ΕΚΠΕΘΕ Υπόψιν : Επιτροπής διαγωνισ΅ού Ο΅ήρου 54, 106 72 Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr