Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΙΝΟΗ

Στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος του ?έ΅ατος ΅ε κωδικό ΟΠΣ 5165418, προσκαλούνται οι ενδιαφερό΅ενοι οικονο΅ικοί
?ορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , (πιν. 2) ενδεικτικού προϋπολογισ΅ού 7953.€ πλέον Φ.Π.Α. και 9861.97€ περιλα΅βανο΅ένου Φ.Π.Α., ΅ε ελεύθερη συ΅πλήρωση τι΅ολογίου, στο συνη΅΅ένο υπόδειγ΅α προσφοράς. Ο προϋπολογισ΅ός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισ΅ό α απορρίπτονται ως απαράδεκτες.


Κατά τη σύνταξη της προσφοράς, ?α πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :
• Η προσφορά υποβάλλεται για την εκτι΅ώ΅ενη τι΅ή ανά είδος/διαιρετή υπηρεσία για την οποία ενδιαφέρεστε,
• Η παράδοση/παροχή υπηρεσίας αφορά στην διεύθυνση Σ. Χάου 1 & Α΅βρακίας, Σεπόλια,
• Οι τι΅ές της προσφοράς είναι δεσ΅ευτικές για τον Ανάδοχο για δύο (2) ΅ήνες από τη λήξη κατάθεσης της
προσφοράς,
• Οι προσφερό΅ενες τι΅ές παρα΅ένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύ΅βασης και αποκλείεται οποιαδήποτε
αναθεώρηση τι΅ών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Επτά (7) εργάσι΅ες η΅έρες από την δη΅οσίευση, δηλ. ΅έχρι :
Παρασκευή, 06– 05– 2022 και ώρα 16:30

Οι προσφορές ?α πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση :
Προς : ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν : Επιτροπής ?ιαγωνισ΅ού
Ο΅ήρου 54,
106 72 Αθήνα

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr