Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΨΕΛΗ

Στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος του ?έ΅ατος ΅ε κωδικό ΟΠΣ 5165420, προσκαλούνται οι ενδιαφερό΅ενοι οικονο΅ικοί ?ορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙ-ΡΙΑΚ?Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ?Ν , (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισ΅ού 9585.40€  πλέον Φ.Π.Α. και
11.885.90€ περιλα΅βανο΅ένου Φ.Π.Α., ΅ε ελεύθερη συ΅πλήρωση τι΅ολογίου, στο συνη΅΅ένο υ-πόδειγ΅α προσφοράς. Ο προϋπολογισ΅ός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισ΅ό ?α απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κατά τη σύνταξη της προσφοράς, ?α πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :
• Η προσφορά υποβάλλεται για ΅όνο το σύνολο της προ΅ήθειας/παροχής υπηρεσίας ,
• Η παράδοση/παροχή υπηρεσίας αφορά στην διεύθυνση Σποράδων 29, Κυψέλη,
• Οι τι΅ές της προσφοράς είναι δεσ΅ευτικές για τον Ανάδοχο για δύο (2) ΅ήνες από τη λήξη
κατάθεσης της προσφοράς,
• Οι προσφερό΅ενες τι΅ές παρα΅ένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύ΅βασης και αποκλείεται
οποιαδήποτε αναθεώρηση τι΅ών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Δώδεκα (12) εργάσι΅ες η΅έρες από την δη΅οσίευση, δηλ. ΅έχρι :
Παρασκευή, 06– 05– 2022 και ώρα 16:30
Οι προσφορές ?α πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση :
Προς : ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν : Επιτροπής ?ιαγωνισ΅ού
Ο΅ήρου 54,
106 72 Αθήνα

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ





© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr