Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ - 6/10/2021

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ στο πλαίσιο της δράσης Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032873, προκηρύσσει και ζητά να προσλάβει Μάγειρα.

Έναρξη εργασίας: άμεσα

Τόπος Εργασίας: Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη

Αποστολή βιογραφικών & συνοδευτικής επιστολής έως 18/6/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekfrasi@ekfrasi.gr.

Θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν σε συνέντευξη μέχρι και 22/6/2021 μόνο όσοι βάσει βιογραφικού σημειώματος και λοιπών δικαιολογητικών αξιολογηθούν θετικά. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο τουτίτλου σπουδών

3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος(όπου απαιτείται)

4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

1 θέση Μάγειρα -βοηθός Μάγειρα

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: η προετοιμασία και παρασκευή των γευμάτων και ατομικών προγραμμάτων, η καθαριότητα της κουζίνας, καθώς και η καταγραφή των ελλείψεων της κουζίνας σε αναλώσιμα υλικά και εργαλεία και η υποβολή αναφοράς στον Διοικητικό - Υπεύθυνο Οικονομικών.

Επιθυμητά προσόντα:

· Πτυχίο ή Δίπλωμα Μαγειρικής

· Προϋπηρεσία 2 ετών

· Προϋπηρεσία 2 ετών ως βοηθός μάγειρα

· Εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

Το ΕΚΠΕΘΕ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή της τήρησης της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. ΤΑΜΕ-ΤΕΑ 2014-2020. Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν αυστηρά απόρρητεςκαι θα τηρηθούν στο αρχείο του ΕΚΠΕΘΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου .Τυχόν νέες ανάγκες προσωπικού που θα προκύψουν κατά αυτήν την περίοδο, θα καλύπτονται από υποψηφίους που θα συμμετέχουν στην παρούσα προκήρυξη.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρακαι του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουκαι κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Για το ΕΚΠΕΘΕ

Γουγάς Ανδρέας -Διαχειριστής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδαφέροντος

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr