Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ - 13/7/2021

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ στο πλαίσιο της δράσης Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου «Δομή

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS)

5032873,η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, προκηρύσσει και ζητά να προσλάβει:

-Φροντιστές (2)

Διάρκεια σύμβασης: έως τη λήξη του έργου

Έναρξη εργασίας: Άμεσα

Τόπος Εργασίας: Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη

Αποστολή βιογραφικών & συνοδευτικής επιστολής έως 20/7/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekfrasi@ekfrasi.gr

Θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν σε συνέντευξη μέχρι και 23/7/2021 μόνο όσοι βάσει βιογραφικού σημειώματος και λοιπών δικαιολογητικών αξιολογηθούν θετικά. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος(όπου απαιτείται)

4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

2 θέσεις Γενικών Καθηκόντων-Φροντιστές

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: Επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων της δομής και επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν, υποστήριξη των λειτουργιών της δομής και των φιλοξενουμένων της, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Συντονιστή λειτουργίας της Δομής και του απασχολούμενου προσωπικού, αντιμετώπιση κάθε περίπτωση κρίσης και επείγοντος περιστατικού και έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας, η επιμέλεια και έλεγχος του βασικού εξοπλισμού υγιεινής & καθαριότητας δωματίων και την οργάνωση γενικής καθαριότητας σε συνεργασία με τα παιδιά και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Δομής, η διανομή βασικών αγαθών στα δωμάτια, ο έλεγχος της διαθεσιμότητας των αγαθών (αποθήκη) η καταγραφή τους, έλεγχος της κατάσταση των φαγητών και των χώρων αποθήκευσής τους και παραλαβή γευμάτων από την κουζίνα, η 24ωρη εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και ασφαλείας των φιλοξενουμένων, φροντίζουν την σωματική υγιεινή των παιδιών, επιμελούνται τον ρουχισμό των παιδιών (διανομή, ανάγκες, καθαριότητα), αναλαμβάνουν την προετοιμασία βραδινού ύπνου και φύλαξη, σερβίρουν τα γεύματα στις προκαθορισμένες ώρες, Αναλαμβάνουν δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με το επιστημονικό προσωπικό . Επίσης συνοδείες και όλες οι διοικητικές εργασίες που αντιστοιχούν στη θέση.

Επιθυμητά προσόντα:

• Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

• Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση

• Ικανότητες διαπραγμάτευσης

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

• Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

• Γνώση χειρισμού Η/Υ

Το ΕΚΠΕΘΕ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή της τήρησης της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. ΤΑΜΕ-ΤΕΑ 2014-2020. Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν αυστηρά απόρρητες και θα τηρηθούν στο αρχείο του ΕΚΠΕΘΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου .Τυχόν νέες ανάγκες προσωπικού που θα προκύψουν κατά αυτήν την περίοδο, θα καλύπτονται από υποψηφίους που θα συμμετέχουν στην παρούσα προκήρυξη.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Για το ΕΚΠΕΘΕ

Γουγάς Ανδρέας

Διαχειριστής

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr