Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΑ ΚΦ 16 - 21/6/2022

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α.Π. 8/07-01-2021 Απόφαση Συµφωνίας Επιδότησης, την προετοιµασία και λειτουργία ∆ύο (2) Μονάδων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16 ετών και άνω ( «ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ » ή ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 5075967).

Η συµφωνία επιδότησης έχει διάρκεια από 15/01/2021 για ένα (1) έτος και µπορεί να παραταθεί ή
συνεχιστεί. Στη περίπτωση αυτή η σύµβαση εργασίας µπορεί να παραταθεί µέχρι την ολοκλήρωση της
∆ράσης.


Ο τόπος εργασίας ϑα είναι η έδρα της Οργάνωσης µε επισκέψεις στα εποπτευόµενα διαµερίσµατα
( Κεντρικός Τοµέας Αθηνών).

Η ∆ράση «ΚΦ16+» στοχεύει στην κάλυψη των ϐασικών αναγκών των ανηλίκων ταυτόχρονα µε την πα-ϱοχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας, ϕροντίδας και εκπαίδευσης µε στόχο την υποστήριξη και ενδυνάµωση των ασυνόδευτων εφήβων για την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και τη µετάβαση στην ενηλικίωση.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται ϑα περιλαµβάνουν : παροχή ασφαλούς στέγασης, συµβουλευτικής που
σχετίζεται µε κοινωνικά, ψυχολογικά και νοµικά Ϲητήµατα, συµπληρωµατικές υπηρεσίες (εκµάθηση γλώσ-σας, δηµιουργική απασχόληση, αθλητισµός κ.ά.), ιατρική υποστήριξη & ϕαρµακευτική περίθαλψη (κατάτα προβλεπόµενα στο ϑεσµικό πλαίσιο), πρόσβαση στην εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρόγραµµα επαγγελµατικού προσανατολισµού καθώς και ενηµερώσεις & υποστήριξη σχετικά µε τα εργασιακά δικαιώ-µατα και τη νοµοθεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆έκα Πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :
∆ευτέρα, 11/07/2022 και ώρα 16:30

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr